Мисия на неправителствената организация

Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” е неправителствена организация с обща цел да подпомага по-успешната реализация на човешките ресурси в България в съответствие с процеса на евроинтеграция.

Цели на организацията

- да определи основните тенденции в развитието на човешките ресурси в съответствие с процесите на евроинтеграция;  
- да изследва и прилага чуждестранни добри практики в разработването и реализацията на успешни социални практики;  
- да дефинира основните тенденции процеса на повишаване на квалификацията, преквалификацията и ученето през целия живот с цел подобряване на адаптивността на човешките ресурси на пазара на труда;  
- да определи различните целеви групи човешки ресурси със свързани нужди и проблеми и да провежда тяхното обучение;  
- да създаде и поддържа база данни с национални и чужди НПО, работещи в сферата на човешките ресурси;  
- да разработва социално значими проекти, които биха подкрепили усилията на властите и на НПО за успешното адаптиране на човешките ресурси;  
- да изследва, анализира и осъществява мониторинг на пазара на труда и да дава предложения за национални и регионални програми за заетост;  
- да участва в разработването и прилагането на съвременни методи за подбор, мотивация, оценка и развитие на персонала.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info